عقدقراردادهمكاري بادبيران سال تحصيلي١٣٩٩-١٤٠٠

استادمجيديعقوبي نژادمدرس رياضي دبيرستان هدف


١-كارشناسي رياضي دانشگاه گيلان
٢-كارشناسي مهندسي عمران
٣-دبيررياضي مركزاستعدادهاي درخشان
افتخارات ايشان:
١-كسب رتبه دوم استان مسابقه لذت رياضي درسال تحصيلي٩٧-٩٦توسط دانش آموزانشان
٢-كسب رتبه اول استان درمسابقه لذت رياضي درسال تحصيلي٩٨-٩٧توسط دانش آموزانشان
٣-كسب رتبه هاي برتردرآزمون هاي پيشرفت تحصيلي توسط دانش آموزانشان
٤-مدرس انجمن هاي رياضي وكلاس هاي المپيادرياضي مركزاستعدادهاي درخشان
٥-سابقه كار١٣سال