مروري برخاطرات...چقدرزودگذشت...

مروري برخاطرات...چقدرزودگذشت...فرداآخرين روزحضورنهمي هاي عزيزدردبيرستان هدف تصاوير فوق مربوط به دوره هاي تحصيلي پايه هاي هفتم وهشتم بودند نمايش داده شد.