كلاس رفع اشكال مطالعات اجتماعي دوشنبه٩٩/٢/٢٩

كلاس رفع اشكال مطالعات اجتماعي استادلطيمي  پايه نهم ويژه آزمون مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي بارعايت پروتكل هاي بهداشتي

دوشنبه

٩٩/٢/٢٩