مصاحبه با دانش آموز جدیدالورود آقای پارساجنت عليپور

در این ویدیو خواهید دهید:مصاحبه با دانش آموز جدیدالورود آقای پارساجنت عليپور

 در این ویدیو خواهید دهید:

مصاحبه با دانش آموز جدیدالورود آقای پارساجنت عليپور

 دبیرستان هدف ـ دبیرستان پیشرو