گفتگوی آقای رزم دیده موسس و مدیر مرکز هدف تنکابن با اولیای محترم دانش آموز جدیدالورود

 فیلم ویدیویی
گفتگوی آقای رزم دیده موسس و مدیر مرکز هدف تنکابن با اولیای محترم دانش آموز جدیدالورود دانیال وفاخواه به جهت ثبت نام سال تحصیلی ۹۹ _۱۴٠٠ در دفتر مدیریت این دبیرستان

 

دوشنبه ۹۹/۲/۲۹

مدرسه هدف ـ مدرسه پیشرو