بخشی از عملکرد دبیرستان هدف تنکابن در زمان شیوع ویروس کرونا

 در این ویدیو خواهید دید....

 در این ویدیو خواهید دید

بخشی از عملکرد دبیرستان هدف تنکابن در زمان شیوع ویروس کرونا

مدرسه هدف ـ مدرسه پیشرو