قابل توجه دانش آموزان ثبت نامی كلاس های تابستانی (اول ابتدايی تا نهم)

قابل توجه دانش آموزان ثبت نامي كلاس هاي تابستاني(اول ابتدايي تانهم)
باسلام؛نظروالدين محترم رابه مواردذيل جلب مي نماييم:
١-كلاس ها٨نفره مي باشد.
٢-مدرسين آقاي مهدوي وخانم تدريسي هستند.
٣-كلاس هابصورت حضوري بارعايت دستورالعمل هابهداشتي برگزارميشود.
٤-كلاس هاازهفته آينده آغازوتاپايان شهريورادامه دارد.
٥-ثبت نام ازتاريخ٩٩/٣/١٢الي٩٩/٣/٢٠اعلام مي گردد.