‍ موسسي که با دانش آموزان مشورت می کند

 حوالی صبح گرم١٣ خرداد ماه است. اولياودانش آموزجديدالورود از راه می رسند.چند دقیقه ای در انتظار می نشینند..

 شایدباورش سخت باشداينكه موسس دبيرستان هدف هميشه بيان مي دارند تمامي افتخارات خودرامديون همين مشورت هامي داند.

دانيال دانش آموز پایه ششم از مدت ها قبل بر روی طرحهاي جابربن حيان وورزش کار می کند. او فکر می کند می شود فرهنگسازی و اقدام برای ايده هاوخلاقيت هاي دانش آموزان را از مدرسه شروع کرد.

 دانيال روبروی موسس می نشیند و می گوید: "دانش آموزان باهمراهي اولياي مدرسه مي تواننددركسب افتخارات مدرسه سنگ تمام بگذارند.ما بچه ها این کارو از مدرسه مون شروع مي كنيم".
   
موسس با دقت به حرف های دانيال گوش می دهد. از جایش بلند می شودتابه افتخارات دانيال  نگاه کند و مراحل افتخارات او را ببیند. می گوید: "همه ما دغدغه محيطي سالم وپرافتخارداريم .اما بالاخره باید باجديت بيشتردرجهت كشف استعدادهاي دانش آموزان شروع کنیم.."