آیین نامه انضباطی دانش آموزان :
1- دبستان هدف دارای مقررات ویژه ای در زمینه ساعات درسی و کلاسهای فوق برنامع و برگزاری آزمون و همچنین آراستگی ظاهر و نوع لباس خواهد داشت .

2- شرکت کلیه دانش آموزان در کلاسهای اعلام شده از طرف مدرسه الزامی می باشد .


3- به هبچ وجه دانش آموزی در ساعات درسی اجازه خروج از مدرسه را نخواهد داشت مگر با مراجعه ولی دانش آموز و موافقت مسئولین مدرسه .


4- به هر دلیل اگر دانش آموزی نتوانست در مدرسه حضور یابد می بایست بلافاصله توسط اولیای دانش آموز به مدرسه اطلاع داده شود .


5- دانش آموز می بایست از آوردن اشیا گران قیمت و مبالغ زیاد پول به مدرسه خودداری نماید و شخصا ً مسئول حفظ و نگهداری ملزومات خود می باشند .


6- داشتن لباس فرم مدرسه برای کلیه دانش آموزان الزامی است .


7- اولیای محترم دانش آموز موظفند حداقل ناهی یکبار به مدرسه مراجعه و از نحوه رفتار و کردار و همچنین
چگونگی پیشرفت تحصیلی فرزندانشان مطلع گردند .

8- حضور اولیا در جلسات که از طرف مدرسه اعلام می گردد الزامی می باشد .


9- رعایت حجاب اسلامی اولیا دانش آموزان در هنگام مراجعه به مدرسه الزامی است .


10- هرگاه وضع اخلاقی ، رفتار و پیشرفت درسی دانش آموزان با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشد ، اولیا واحد آموزشی طبق آئین نامه انضباطی مدارس با وی رفتار می نمایند .